Krátkodobá strategická terapie

 

Strategická terapie není jen rychle se vyvíjející terapeutický model na řešení složitých osobních a mezilidských problémů v krátkém čase, ale především je myšlenkovou školou, filozofií a postojem k světu, k druhým a k sobě samotnému.

Jedná se o postoj, který nachází své teoretické východisko v radikálním konstruktivismu (Von Glasersfeld) a v teorii systémů (Maturana, Varela). Je pohledem na svět, který vychází z předpokladu, že naše vnímání skutečnosti a následné chování je výsledkem úhlu pohledu, použitých nástrojů a jazyka, kterým svět popisujeme. To znamená, že si sami utváříme skutečnost prostřednictvím našeho vnímání, našich teorií o světě a naším způsobem komunikace. Je myšlením, které popírá jakoukoli absolutní a  „pravou skutečnost“, čímž dává každému jedinci a pozorovateli odpovědnost za prožívanou skutečnost. „Vše, co se můžeme o skutečnosti opravdu dozvědět je to, co ve skutečnosti není.“ (Von Glasersfeld).

Strategické, konstruktivistické myšlení není objevem posledních 30 let, ale má své kořeny již ve vzdáleném buddhismu, smýšlení Sofistů a řeckých filozofů. Vyznačuje se pragmatickým přístupem ke skutečnosti, kde hlavní otázkou je „Jak daná skutečnost funguje“ a „Jak ji můžeme ovlivnit“, aby fungovala jinak. Strategický terapeut nehledá odpovědi typu „Proč se tak děje?“, ale „Jak můžu danou skutečnost změnit“.

V dnešní době se za mistra ve strategické terapii považuje již zesnulý Milton Erickson a jeho následovníci (Zeig, Watzlawick, Haley, De Shazar, Nardone), kteří systematizovali, rozvíjeli a dál vylepšovali specifické techniky pro dané druhy problémů.

Strategická terapie není žádnou teorií, ale je druhem terapeutických zásahů, kdy terapeut přímo ovlivňuje druhého různými technikami a strategiemi, za účelem změny jeho percepčně – reakčního schématu skutečnosti.

Cílem terapie je změna strnulých úhlů pohledu, dysfunkčních interakcí s druhými a jejich posun k elastičtějším a funkčním relacím s okolím, druhými a sám se sebou. Strategický terapeut za tímto účelem používá komunikační techniky přímé a nepřímé sugesce,  restrukturaci,  předpisy chování,  triky a paradoxy, které vedou ke korektivní emoční zkušenosti s následné změně vnímání klienta a rychlému rozbití dysfunkčního jednání. Strategičnost postoje se nachází v úmyslném používání triků, jejichž účelem je milosrdně obelstít odpor jedince ke změně a donutit ho vnímat svou skutečnost z nového úhlu pohledu.

Aktuální krátkodobá strategická terapie dospěla do nového evolučního stádia a vypracovala specifické terapeutické manévry cílené na určitý problém. Vznikly tak specifické protokoly léčby určené vždy na jeden specifický problém, např. na fobie, panický strach, poruchy příjmu potravy, deprese, sexuální problémy, partnerské a manželské problémy a mnohé další. Díky těmto praxí vyzkoušeným technikám se strategická terapie stává nejen účinná, ale i velmi rychlá v řešení problémů.

Knižní novinka

Jedině u nás můžete zakoupit knižní novinku o strategické psychoterapii Umění změny - P. Watzlawicka a G. Nardona. Cena knihy včetně DPH je 300,- Kč plus poštovné.

01.03.2013